สำนักปลัด


นางสาวรักขณา พันลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวธัญญารัตน์ วงอามาต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางอมรรัตน์ สีเอี่ยม

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวประภัสสร ตรีพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

จ่าเอกธงชัย สืบสำราญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นายถนอม เค้ายา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวศิประภา โยธาภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวพิชชาพร ปิกรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิวาพร ลงเย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเริง ปิกรม

พนักงานขับรถ

นายคมสันต์ หาวอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

นายสังคม ทับขวา

พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

นายอัธชัย นามวิชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสุรัตน์ดา ภารพงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางนวลใจ หอมเนตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำรถกู้ชีพ

นายพายัพ ซ้ายสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำรถกู้ชีพ

นายนันทวุฒิ สุ่มมาตย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำรถกู้ชีพ

นายโบตั๋น หาวอ

พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำรถกู้ชีพ

 

นายเอกพงษ์ วงษ์อุดม

พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำรถกู้ชีพ

นางบังอร ประเสริฐศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤษฎา กางโหลน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page