กองการศึกษา


นางเดือนฉาย พิลาชัย

นักวิชาการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายธนสิทธิ์ พลพิมพ์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางพุ่มพวง เข็มพิลา

ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก

 

นางจิราวรรณ ปัจจวงษ์

ครูผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าหัวหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตูบเปลือย

นางดรุณี ไปปอด

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางทัศนียา ขาวพล

ผู้ดูแลเด็ก

นางเย็นใจ ทับขวา

ผู้ดูแลเด็ก

นางมยุรี ทองมี

ผู้ดูแลเด็ก

นางธนพร ขันขวา

ผู้ดูแลเด็ก

นางพรรณวดี กมลเลิศ

ผู้ดูแลเด็ก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page