เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..


สภาพที่ตั้ง

            ๑.    ที่ตั้ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอบรบือ  ทางทิศตะวันออก  ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 
๑๘  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  ประมาณ  ๒๙.๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๘,๑๓๗.๕ ไร่  
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง  ๆ  ดังนี้
                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลบ่อใหญ่   อำเภอบรบือ   จังหวัดมหาสารคาม
                    ทิศใต้              ติดต่อกับ  ตำบลหนองจิก  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองโน และตำบลโคกก่อ  อำเภอเมือง
                                                     จังหวัดมหาสารคาม
                    ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ตำบลบรบือ  และตำบลบ่อใหญ่  จังหวัดมหาสารคาม
 
 
            ๒.    ภูมิประเทศ
 
               ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น  ที่ราบลุ่ม  พื้นที่ทั่ว ๆ ไปของตำบล
มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  ๑๕๐ -๒๐๐ เมตร พื้นที่ราบบางส่วนของตำบลมีการทำนาส่วนพื้นที่ราบสูงมีการปลูกพืชไร่  มีลำห้วยไหลผ่านหนึ่งสาย ได้แก่ ลำห้วยวังหลักช้าง ชลประทานขนาดเล็ก  ๑  แห่ง  และมีสระน้ำตามหมู่บ้าน
 
            ๓.    สมรรถนะดิน
 
               ดินที่พบในตำบล  ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  และดินเหนียวบางส่วนเหมาะที่จะทำการเกษตรของประชากรในหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.