เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..


ประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก
 
มีจำนวนหมู่บ้าน  ๑๐  หมู่บ้าน  อยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่ ตามหมู่บ้านดังนี้
      หมู่ที่  ๑  บ้านหนองโก
      หมู่ที่  ๒  บ้านหนองโก
      หมู่ที่  ๓  บ้านหนองโก
      หมู่ที่  ๔  บ้านโคกกลาง
      หมู่ที่  ๕  บ้านเปลือย
      หมู่ที่  ๖   บ้านหนองตูบ
      หมู่ที่  ๗  บ้านหนองคลอง
      หมู่ที่  ๘  บ้านเปลือย
      หมู่ที่  ๙  บ้านหนองโก
      หมู่ที่  ๑๐  บ้านหนองตูบ
 
 
ประชากร
ประชากรทั้งสิ้นจำนวน        ๕,๔๖๑    คน   ๑,๙๓๙    ครัวเรือน    
       ชาย      จำนวน          ๒,๗๔๑    คน
       หญิง     จำนวน          ๒,๗๒๐    คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ   ๒๘๙  คน/ตารางกิโลเมตร

      

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.