เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

สภาพเศรษฐกิจ
 
๑.    การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้เฉลี่ยประมาณ  ๓๕,๐๒๔  บาท/ปี

๒.    หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
            -  ปั๊มน้ำมัน                                         จำนวน       ๒     แห่ง
            -  โรงสี                                              จำนวน      ๒๐    แห่ง
            -  สหกรณ์การเกษตรหนองโก            จำนวน        ๑    แห่ง
            -  ศูนย์สาธิตการตลาด                       จำนวน        ๑    แห่ง
            -  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรตำบลหนองโก จำนวน        ๑    แห่ง


 การท่องเที่ยว
 
๑.   อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง  


ที่ตั้ง ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
อ่างเก็บน้ำ
พื้นที่รับน้ำฝน 16.75 ตร.กม.พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 1.780 ตร.กม.หรือ = 1,125 ไร่
ระดับน้ำสูงสุด +168.270 ม.รทก.ระดับน้ำต่ำสุด + 164.570 ม. รทก.
ระดับน้ำเก็บกัก +167.770 ม.รทก.ความจุ 1.290 ล้าน ลบ.ม.
ทำนบดิน
ความกว้างทำนบดิน 4.00 ม. ยาว 0+727 ม. สูงสุด 4.00 ม.
อาคารระบายน้ำ
อาคารระบายน้ำแบบ Ogee weir ยาว 10.50 ม.
คลองส่งน้ำ
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 4+160 กม.
พื้นที่ชลประทาน 1,900 ไร่


    
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.