เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม
 

๑.   ด้านศาสนา
ประชาชนในตำบลหนองโก  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  ๖  แห่ง  คือ

๑)  วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองโก
๒)  วัดบ้านโคกกลาง
๓)  วัดบ้านเปลือย
๔)  วัดบ้านหนองคลอง
๕)  วัดบ้านหนองตูบ

ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองโก  หมู่ที่   ๑  
ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกกลาง   หมู่ที่   ๔  
ตั้งอยู่ที่  บ้านเปลือย หมู่ที่   ๕ ,๘  
ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองคลอง  หมู่ที่   ๗  
ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองตูบ   หมู่ที่   ๖,๑๐ 

จำนวน  ๑  แห่ง
จำนวน  ๑  แห่ง
จำนวน  ๑  แห่ง
จำนวน  ๑  แห่ง
จำนวน  ๑  แห่ง

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.