เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

สถานที่สำคัญ

การศึกษาในพื้นที่
          ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  มีโรงเรียนในพื้นที่มีดังนี้
            ๑.   ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑   โรงเรียน  คือ  โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม  
            ๒.   ระดับประถมศึกษา จำนวน     ๓   โรงเรียน คือ 
                  ๒.๑   โรงเรียนบ้านหนองโก
                  ๒.๒   โรงเรียนบ้านโคกกลาง
                  ๒.๓   โรงเรียนบ้านเปลือย-หนองตูบ
 
การจัดการศึกษา   
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้จัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ๓  ขวบ  จำนวน  ๒  แห่ง   คือ  
           ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
           ๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตูบ - เปลือย
 
การสาธารณสุข
          มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย


                                   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.