เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564
รอบ เดือนเมษายน 2561 (6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม
...........................................สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการ ในรอบเมษายน.pdf


 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.