เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
   
  กลับหน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูล
  เว็บบอร์ด

Loading..

Loading..

Loading..
  ผู้ใช้งาน

Loading..

ประวัติความเป็นมา

เหตุที่ได้ชื่อ   “บ้านหนองโก”   เพราะสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่  ที่มีต้นตะโกเกิดอยู่ล้อมรอบบริเวณหนองน้ำและอยู่ห่างจากตัวอำเภอบรบือ ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  เมื่อมีผู้มาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นแล้วต่อมาก็มีคนเริ่มเข้ามาอยู่เพื่อทำมาหากิน และตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น  มีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอบรบือกับชุมชน  จึงมีผู้คนพูดติดปากกันว่า  “บ้านหนองโก”  เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นที่ดีขึ้นจึงรวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง  ๆ  ขึ้นเป็นตำบล “หนองโก”   ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากหมู่บ้านหนองโก
 
ตำบลหนองโกเป็นตำบลหนึ่งใน  ๑๕ ตำบลของอำเภอบรบือ  ซึ่งแยกจากตำบลบ่อใหญ่
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย  แยกเขตการปกครองเป็นตำบลหนองโก มีผลเมื่อ 
วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๓๕  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง  
เขตตำบลในท้องที่  ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๐  หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล
หนองโกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ 043-983564, 043-983565 โทรสาร 043-983564 ต่อ 18


 Copyright 2019. All Rights Reserved.