เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตูบเปลือย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณตลอดจน

เผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการสั่งสอนอบรมและดูแลลูก และเพื่อให้เด็ก ผู้ปกครองและประชนได้มีส่วนร่วมที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2563025631-25635510863-25637410863-25637610863-25639510863-25636010863-256310510863-256311810863-25638410863

2563725633-8-10863-7-10863-5-10863-6-10863-3-10863 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page