องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม

          วันที่ 1 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้จัดโครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม   ให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ

          ให้มีการคัดแยกและกระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย

       ให้มีชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไปและให้ชุมชนต้นแบบสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ  โดยมีนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

          และได้จัดโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบโดยลงพื้นที่ให้ความรู้ในหมู่ที่ ๓ บ้านหนองโก  ในการบริหารจัดการขยะและให้ความรู้กับประชาชนพร้อมแจกถังน้ำหมักชีวภาพในครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละครัวเรือนได้นำไปใช้ในการกำจัดขยะในครัวเรือนโดยการทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้  โดยจะมีการติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นระยะเพื่อความต่อเนื่องและลดประมาณขยะในตำบลหนองโก

11959839732745148694410597714249729045746873n
1194876536712785234949506076434846900807385n
119478131643843499868916312494092329445552n
1194691123196735024521354853330750257547498n
1194634323565895921383087967580575257398336n
1192290677510881856722642049087554809828969n
1192114766087431264451197371310820584944794n
11920175110526928685208205127386119613071367n
11918131620094767625212107475680523607895590n
1191751976500352659264254412947960912907820n

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page