ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ได้จัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39 ฯ  รายละเอียดตามประกาศ และเอกสารแนบ

  

  

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page