ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

pdf

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2563

Size: 109.98 KB
Hits : 14
Date added: 2563-03-03
pdf

1. คำแถลง

Size: 43.54 KB
Hits : 8
Date added: 2563-03-03
pdf

2. รายละเอียดคำแถลง

Size: 122.54 KB
Hits : 5
Date added: 2563-03-03
pdf

5. บันทึกหลักการและเหตุผล

Size: 70.78 KB
Hits : 3
Date added: 2563-03-03
pdf

9. รายงานประมาณการรายรับ

Size: 152.99 KB
Hits : 1
Date added: 2563-03-03
pdf

11. รายงานประมาณการรายจ่าย

Size: 442.60 KB
Hits : 4
Date added: 2563-03-03