สำนักปลัด


นางสาวรักขณา พันลา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวธัญญารัตน์ วงอามาต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางอมรรัตน์ สีเอี่ยม

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวประภัสสร ตรีพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

จ่าเอกวรวิทย์ ภาณวัตร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

นายถนอม เค้ายา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวศิประภา โยธาภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวพิชชาพร ปิกรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิวาพร เทพจิต

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเริง ปิกรม

พนักงานขับรถ

นายคมสันต์ แก้วอาษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 

นายสังคม ทับขวา

พนักงานขับรถน้ำเอนกประสงค์

นายอัธชัย นามวิชา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณรงค์ ฤทธิยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

...

...

นายกฤษฎา กางโหลน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางบังอร ประเสริฐศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

...

...

 

...

...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page