คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ  และได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผน๓ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และเป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page