สภาพเศรษฐกิจ

๑. การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยประมาณ ๓๕,๐๒๔ บาท/ปี

๒. หน่วยธุรกิจ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๒ แห่ง
- โรงสี จำนวน ๒๐ แห่ง
- สหกรณ์การเกษตรหนองโก จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง
- ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรตำบลหนองโก จำนวน ๑ แห่ง

การท่องเที่ยว

๑. อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง
ที่ตั้ง ต.หนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

อ่างเก็บน้ำ พื้นที่รับน้ำฝน 16.75 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 1.780 ตร.กม.หรือ = 1,125 ไร่
ระดับน้ำสูงสุด +168.270 ม.รทก.
ระดับน้ำต่ำสุด + 164.570 ม. รทก.
ระดับน้ำเก็บกัก +167.770 ม.รทก.
ความจุ 1.290 ล้าน ลบ.ม. ทำนบดิน
ความกว้างทำนบดิน 4.00 ม. ยาว 0+727 ม. สูงสุด 4.00 ม.

อาคารระบายน้ำ
อาคารระบายน้ำแบบ Ogee weir ยาว 10.50 ม.

คลองส่งน้ำ
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 4+160 กม.

พื้นที่ชลประทาน 1,900 ไร่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page