การศึกษาในพื้นที่

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก มีโรงเรียนในพื้นที่มีดังนี้
๑. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม
๒. ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน คือ
๒.๑ โรงเรียนบ้านหนองโก
๒.๒ โรงเรียนบ้านโคกกลาง
๒.๓ โรงเรียนบ้านเปลือย-หนองตูบ

การจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกได้จัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล ๓ ขวบ จำนวน ๒ แห่ง คือ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตูบ - เปลือย

การสาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page