ประวัติความเป็นมา เหตุที่ได้ชื่อ “บ้านหนองโก” เพราะสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ ที่มีต้นตะโกเกิดอยู่ล้อมรอบบริเวณหนองน้ำและอยู่ห่างจากตัวอำเภอบรบือ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เมื่อมีผู้มาก่อตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นแล้วต่อมาก็มีคนเริ่มเข้ามาอยู่เพื่อทำมาหากิน และตั้งเป็นชุมชนมากขึ้น มีเส้นทางเกวียนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างอำเภอบรบือกับชุมชน จึงมีผู้คนพูดติดปากกันว่า “บ้านหนองโก” เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นที่ดีขึ้นจึงรวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล “หนองโก” ในปัจจุบันโดยใช้ชื่อตำบลจากหมู่บ้านหนองโก ตำบลหนองโกเป็นตำบลหนึ่งใน ๑๕ ตำบลของอำเภอบรบือ ซึ่งแยกจากตำบลบ่อใหญ่ และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลหนองโก มีผลเมื่อ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง เขตตำบลในท้องที่ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล หนองโกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙

หมู่บ้านในตำบลหนองโก มี  ๑๐  หมู่บ้าน
หมุ่ที่ ๑  บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ ๕  บ้านเปลือย
หมุ่ที่ ๖  บ้านหนองตูบ
หมู่ที่ ๗  บ้านหนองคลอง
หมู่ที่ ๘  บ้านเปลือย
หมุ่ที่ ๙  บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตูบทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

๑.นายพันธ์  มานะศรี  กำนันตำบลหนองโก    ตำแหน่ง  ประธานสภาตำบลหนองโก

๒.นายสมศักด์  จันทะคาม    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ -   พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. นายสมศักดิ์  จันทะคาม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก    ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.นายสากล  กางโหลน        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๖


๕. นายสมคิด  บุญประสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๖. นายณภัทร  ถิรทินรัตน์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ่บริหารส่วนตำบลหนองโก  ตั้งแต่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒


๗. นางอรปรียา  สุพรรณฝ่าย  ผู้อำนวยการกองคลัง   ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  ตั้งแต่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

 

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

๑. จ.ส.อ.คำรณ  ภูหอมหวล   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  

๒. จ่าเอกบรรเทิงศักดิ์  อามาตย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก  

๓.  นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์  ทาโยธี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

 

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page