สภาพที่ตั้ง

๑. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบรบือ ทางทิศตะวันออก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม ๑๘ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๒๙.๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๘,๑๓๗.๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้


ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองโน และตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบรบือ และตำบลบ่อใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม

๒. ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ที่ราบลุ่ม พื้นที่ทั่ว ๆ ไปของตำบล มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ๑๕๐ -๒๐๐ เมตร พื้นที่ราบบางส่วนของตำบลมีการทำนาส่วนพื้นที่ราบสูงมีการปลูกพืชไร่ มีลำห้วยไหลผ่านหนึ่งสาย ได้แก่ ลำห้วยวังหลักช้าง ชลประทานขนาดเล็ก ๑ แห่ง และมีสระน้ำตามหมู่บ้าน ๓. สมรรถนะดิน ดินที่พบในตำบล ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียวบางส่วนเหมาะที่จะทำการเกษตรของประชากรในหมู่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page