ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม การศึกษา สาธารณสุขมูลฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยมุ่งพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการและบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความเข้มแข็งในชุมชน พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน สู่สังคมเอื้ออาทร และสมานทฉันท์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page