ประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก มีจำนวนหมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ในเขต อบต.เต็มพื้นที่ ตามหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ ๕ บ้านเปลือย
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองตูบ
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคลอง
หมู่ที่ ๘ บ้านเปลือย
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองโก
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตูบ

ประชากร ประชากรทั้งสิ้นจำนวน ๕,๔๖๑ คน ๑,๙๓๙ ครัวเรือน

ชาย จำนวน ๒,๗๔๑ คน
หญิง จำนวน ๒,๗๒๐ คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ ๒๘๙ คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองโก

 

จำนวนหลังคาเรือน                           ๑,๔๑๘  หลังคาเรือน
จำนวนประชากร                               ๕,๙๓๖  คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง ๖ ปี               ๓๐๗     คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์                          ๒๑        คน
จำนวนสตรีอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป             ๑,๕๖๐  คน
จำนวนผู้สูงอายุ                                 ๗๕๒   คน
จำนวนผู้สูงอายุ  ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง        ๑๖๓  คน
จำนวนผู้สูงอายุ  ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ๑๔    คน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page