รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัีดมหาสารคาม

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก มีสถานะการเงิน ดังนี้

เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,716,040.99 บาท

เงินสะสม จำนวน 7,901,509.73 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม จ านวน 7,590,249.89 บาท

รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการรวม 0.00 บาท

รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 รายรับจริง จำนวน 26,977,800.64 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร                                        จำนวน 26,714.48 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต           จำนวน 9,898.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              จำนวน 42,508.60 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์  จำนวน 7,240.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  จำนวน 72,100.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน                                    จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร                                       จำนวน 11,772,537.62 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                 จำนวน 15,046,801.84 บาท

 

2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 13,187,904.00 บาท

3 รายจ่ายจริง จำนวน 24,831,137.60 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง          จำนวน 9,118,728.00 บาท

งบบุคลากร       จำนวน 10,734,295.00 บาท

งบดำเนินงาน    จำนวน 3,568,174.60 บาท

งบลงทุน          จำนวน 671,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน    จำนวน 738,340.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น    จำนวน 0.00 บาท

4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,257,000.00 บาท

5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

 

7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

 

ปัญหาอุปสรรค

- มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

 

แนวทางแก้ไข

          -แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

          -จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

          -จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

          -การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและให้ส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อยเรื่องรูป แบบ รายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

833930
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
661
205
827758
1779
31697
833930

Your IP: 162.158.189.42
2023-12-03 04:45

LINEแจ้งข่าวชาวหนองโก