องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก ได้จัดทำโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ อำเภอบรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 24 ธันวาคม 2563 ณ สนาม โรงเรียนบรบือ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลหนองโก ได้เสริมสร้างความสามัคคี ฝึกทักษะการกีฬาของท้องถิ่น ให้ประชาชน เยาวชน มีร่างกายแข็งแรง อีกทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนในตำบลหนองโก และสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบรบือ

868060

122

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page