องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดีงนี้ 

1.เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรม สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต สติปัญญา การเรียนรู้ การกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องในเด็ก 0-6 ปี

2.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ผู้เข้าร่วมอบรมให้มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ปรุงประกอบอาหารเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

 

175251
175250
175249
175248
175247
175246
175245
175244
175243
175242
175241
175240
175238
175239
175237
175236
175240175237175251175249175247175245175244175241175238175236

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page