วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก มอบให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ก่อนเข้าอนุบาลให้กับผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง มีเจตคติที่ดี ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของเด็ก และเห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และเพื่อปลูกฝังแนวความคิดในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
891046

 

 

 

 

1413

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page