สภาพทางสังคม/วัฒนธรรม

๑. ด้านศาสนา
ประชาชนในตำบลหนองโก นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ๖ แห่ง คือ

๑) วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองโก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง
๒) วัดบ้านโคกกลาง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง
๓) วัดบ้านเปลือย ตั้งอยู่ที่ บ้านเปลือย หมู่ที่ ๕ ,๘ จำนวน ๑ แห่ง
๔) วัดบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคลอง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ แห่ง
๕) วัดบ้านหนองตูบ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตูบ หมู่ที่ ๖,๑๐ จำนวน ๑ แห่ง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page